Preloader

Betöltés

-

Felhasználási Feltételek

A JobP.eu működési szabályzata

Jelen Szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2020. Október 1.

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a Joint ADVenture Betéti Társaság: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 4. 1. em. 3.,, adószáma: 27980754-1-41; elektronikus levelezési címe: support@jobp.eu, telefon: +36 70-253-5292,  a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett MunkaPortal.ro és Jobp.eu internetes lapokon (a továbbiakban együttesen: Weblap vagy Weboldal) valamint az Üzemeltető által kezelt közösségi média felületeken (a továbbiakban együttesen: közösségi média vagy közösségi oldalak) keresztül elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet. 

1. Általános rendelkezések

A Weblap hirdetési helyet biztosít felhasználói számára állásajánlatok hirdetésére (a továbbiakban hirdetés vagy hirdetések), illetve a hirdetéshez és hirdetések böngészéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz a Jobp.eu internetes oldalon és az ahhoz hasonló feltételekkel működtetett mobilalkalmazásokon és közösségi média felületeken keresztül elérhető adatbázisban, illetve keresőrendszerben. A mobilalkalmazásokban a Jobp.eu internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy csak korlátozott módon érhetőek el, ezekre értelemszerűen a jelen Szabályzat rendelkezései alkalmazandók. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki állásajánlatot/munkaajánlatot kínál, vagy aki az ajánlatra jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve regisztráció esetén a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során a Weboldalon tett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a regisztráció és a hirdetés beküldése során kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személytől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Üzemeltető között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve magyar és angol. Az online szerződést az Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

Az Üzemeltető jogosult a jelen Szabályzat módosítására. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. Az Üzemeltető a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint egyes esetekben e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően, a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. Az Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Amennyiben a hirdető Felhasználó a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybevenni az Üzemeltető Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.

Adatbázis kizárólagos felhasználási joga

A Weboldalon (illetve az applikációkon keresztül) elérhető adatbázis előállítója az Üzemeltető, így kizárólag az Üzemeltető rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. Az Üzemeltető nem engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását. 

Megengedett felhasználás

A Felhasználó a Weboldal (applikációk) használatának megkezdésével ráutaló magatartással magára nézve kötelezőnek elfogadja, hogy a Weboldalt (applikációt) kizárólag a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, a Szolgáltatások igénybevételének és használatának céljára és az ahhoz szükséges mértékben használja és használhatja, továbbá a Felhasználó a Weboldalt (applikációt) és az azon keresztül elérhető adatbázist kizárólag az alábbi nem kereskedelmi jellegű magáncélokra használhatja: a.) Weboldal megtekintésére; b.) Felhasználó állásajánlatainak hirdetésére; c.) Hirdetéshez kapcsolódó egyéb, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybevételére; d.) Online navigálás más honlapokra, az e Weboldalon elhelyezett linkeken keresztül; e.) Az e Weboldalon alkalmasint rendelkezésre bocsátott egyéb funkciók használata. 

Automatizált rendszerek vagy automatikus szoftverek az Üzemeltető által előállított adatbázisának az abból történő kereskedelmi célú adatgyűjtéshez (»screenscraping«) történő felhasználása tilos. E tilalom nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben harmadik személy olyan írásbeli felhasználási szerződést kötött közvetlenül az Üzemeltetővel, amely ezt a típusú adatgyűjtést harmadik személy számára kizárólagosan lehetővé teszi.

2. A Szolgáltatás igénybevétele

A Weblap hirdetési Szolgáltatásai kizárólag felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe. A hirdetések a Weblap fejlesztési és/vagy karbantartási időszakában beküldhetőek e-mailben vagy más, az Üzemeltető által biztosított online felületeken. 

A Szolgáltatás igénybevételét megelőzően, a vonatkozó gomb megnyomásával a Felhasználó megrendeli a kiválasztott Szolgáltatást. Az Üzemeltető, a Felhasználó megrendelésének beérkezését követően a lehető legrövidebb időtartamon belül, de legkésőbb 48 órán belül értesítést küld a Felhasználó részére, a Felhasználó által megadott e-mail címre, amivel az Üzemeltető megerősíti a Felhasználó megrendelésének beérkezését (visszaigazoló e-mail). A nyilatkozatok akkor tekinthetőek megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A megrendelés Üzemeltetőhöz történő beérkezésével, az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés létrejön.

Az Üzemeltető az egyes Szolgáltatások leírásában, meghatározott időtartamon belül biztosítja a Szolgáltatást, illetve az Üzemeltető jogosult megtagadni a Szolgáltatás nyújtását és elállni a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől, amennyiben a Felhasználó fizetős Szolgáltatást kíván igénybe venni, de az Üzemeltető által megadott fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, vagy olyan körülmény merül fel, amely szerint a Felhasználó megrendelése bármilyen módon ütközik a jelen Szabályzat rendelkezéseivel. Az Üzemeltető a Szolgáltatás biztosításáról vagy megtagadásáról a Felhasználót e-mailben értesíti. A Szolgáltatás megtagadása esetén az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szemben a jelen Szabályzat 4. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően eljárni.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele, így többek között a hirdetés feltöltése érdekében, a regisztráció során önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

• a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető által történő visszaigazolásával felek között a Weboldal felhasználására és a Szolgáltatások igénybevételére (különösen hirdetések közzétételére) vonatkozó keretszerződés ráutaló magatartással jön létre. Az egyes Szolgáltatások megrendelésével létrejött egyedi szerződések a keretszerződés részét képezik. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjébe (Felhasználói fiók) átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított egy hónapra (felmondási idő), amely az Üzemeltetővel létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt az Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Üzemeltető felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így Szolgáltatást nem vehet igénybe. A felhasználói fiók regisztrációjának megszűnésével az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött keretszerződés és az annak részét képező, megrendelt Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések megszűnnek, a Felhasználó hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem lesznek elérhetőek.

Amennyiben az Üzemeltető visszautasítja a hirdető Felhasználó hirdetésének feladását, akkor az adott hirdetés inaktív/rejtett státuszba kerül, és a hirdetőnek újból fel kell adni a hirdetését az Üzemeltető által megkövetelt feltételeknek megfelelően.

A regisztráció során, amennyiben a felhasználó telefonszámot is rögzíteni kíván a regisztrációs adatok között, az Üzemeltető jogosult ellenőrizni a megadott mobiltelefonszám működését, a regisztráció hitelesítése érdekében. 

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. Az Üzemeltető felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles az Üzemeltető kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Üzemeltető általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

A Felhasználó és az Üzemeltető között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén az Üzemeltető a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetőtől független körülmények okoznak.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma az Üzemeltetőtől függetlenül is módosul.

Abban az esetben amikor a Weblap fejlesztés és/vagy karbantartás alatt áll és emiatt nyilvánosan nem elérhető, a szolgáltatások csak korlátozott formában vehetőek igénybe. Ilyen időszakban a Felhasználók hirdetéseiket elküldhetik e-mailben, vagy más az Üzemeltető által biztosított online felületeken. A hirdetések megjelenése a Weblap aktiválásáig csak az Üzemeltető által kezelt közösségi média felületekre korlátozódik. 

Az Üzemeltető a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mail címére, bizonyos esetekben pedig a telefonkészülékére leküldéses értesítés (ún. push notification) formájában (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

Az hirdetésekre jelentkező természetes személyekre vonatkozó további szabályok:

A 16. életévet betöltött természetes személyek az álláshirdetésekre történő jelentkezési folyamatot a “Jelentkezés” gombra történő kattintással indíthatják el. A jelentkezés megvalósulhat a Weblapon keresztül, az Üzemeltető által biztosított rendszer segítségével, vagy a hirdetést beküldő Felhasználó (munkaadó) által megadott elérhetőségek valamelyikén (e-mail cím, telefonszám, a Weblaptól független külső jelentkezési felület) .

A természetes személyek által, a regisztráció, vagy a profiladatainak kiegészítése során megadott személyes adatokat az Üzemeltető az Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett módon kezeli. A természetes személy az álláshirdetésekre történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weblapra feltöltött adatait a hirdetést beküldő Felhasználó (munkaadó) megismerje. Az ilyen módon továbbított személyes adatok adatkezelésért a hirdetést beküldő Felhasználó (munkaadó) felel.

A természetes személyek a regisztráció során megadott egyedi azonosítóval (e-mail cím és jelszó) hozzáférhetnek saját Felhasználói fiókjukhoz, ahol szerkeszthetik, vagy törölhetik saját személyes adataikat.

A természetes személy kérheti fiókjának törlését, melyet az Üzemeltető legkésőbb 48 órán belül végrehajt.

2.1. Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatások

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza.

A az előfizető felhasználó a díjakat a Paylike ApS által nyújtott fizetési szolgáltatások segítségével, a www.paylike.hu oldalon keresztül, vagy banki átutalással egyenlítheti ki. A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő visszaigazoló e-mailt az Üzemeltető a Felhasználó (előfizető) által megadott e-mail címre küldi meg. 

A banki átutaláshoz szükséges adatokat az Üzemeltető díjbekérő/proforma számlán feltünteti és a Felhasználó e-mail címére megküldi.

A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. 

A megfizetett díjról az Üzemeltető, a Számlázz.hu online számlázó  (https://szamlazz.hu) rendszerén keresztül számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. Az Üzemeltető a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

Számlamódosítási igényt az Üzemeltető maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.

A jelen pont szerinti Szolgáltatások a 2.1. szerinti Szolgáltatáshoz kapcsolódóan vehetők igénybe, és megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb, a jogviszonyok megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is. Az Üzemeltetőnek nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani az Üzemeltető felé, a jelen Szabályzatban kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével.

Amennyiben a megszűnésre azért kerül sor, mert a jelen pont szerinti Szolgáltatás a Szabályzattal ellentétes hirdetéshez kapcsolódóan került megrendelésre és a hirdetést az Üzemeltető eltávolítja, ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza. 

2.1.1 – Az alábbi Szolgáltatások vehetők igénybe, ellenérték megfizetése mellett:

(i) Basic csomag (érvényes, felhasználható a jóváírástól számított 30. naptári nap elteltéig)

A Basic csomag jóváírását követően a Felhasználó (hirdető) által feltöltött 1 darab hirdetés a Felhasználó által meghatározott jelentkezési határidő lejártáig elérhető marad a Weblapon. Az aktív időszak alatt az Üzemeltető hirdetésenként 1 alkalommal, szerkesztett formában közzéteszi a hirdetéseket az általa kezelt közösségi oldalakon és kiküldi azokat hirdetésenként 1 alkalommal a rendszeres Felhasználói hírlevélben. 

(ii) Starter csomag (érvényes, felhasználható a jóváírástól számított 30. naptári nap elteltéig)

A Starter csomag jóváírását követően a Felhasználó (hirdető) által feltöltött 2 darab hirdetés a Felhasználó által meghatározott jelentkezési határidő lejártáig elérhető marad a Weblapon. Az aktív időszak alatt az Üzemeltető hirdetésenként 2 alkalommal, szerkesztett formában közzéteszi a hirdetéseket az általa kezelt közösségi oldalakon és kiküldi azokat hirdetésenként 2 alkalommal a rendszeres Felhasználói hírlevélben. 

(iii) Standard csomag (érvényes, felhasználható a jóváírástól számított 50. naptári nap elteltéig)

A Standard csomag jóváírását követően a Felhasználó (hirdető) által feltöltött 2 darab hirdetés a Felhasználó által meghatározott jelentkezési határidő lejártáig elérhető marad a Weblapon. Az aktív időszak alatt az Üzemeltető hirdetésenként 3 alkalommal, szerkesztett formában közzéteszi a hirdetéseket az általa kezelt közösségi oldalakon és kiküldi azokat hirdetésenként 3 alkalommal a rendszeres Felhasználói hírlevélben. 

Az Üzemeltető a Felhasználó (hirdető) által kiválasztott 1 db. hirdetést szerkesztett változatát a “Facebook Hirdetések” hirdetési rendszerén keresztül népszerűsíti a Felhasználóval előre egyeztetett szegmentálás és célcsoport paraméterek figyelembevételével.  

(iv) Premium csomag (érvényes, felhasználható a jóváírástól számított 60. naptári nap elteltéig)

A Standard csomag jóváírását követően a Felhasználó (hirdető) által feltöltött 3 darab hirdetés a Felhasználó által meghatározott jelentkezési határidő lejártáig elérhető marad a Weblapon. Az aktív időszak alatt az Üzemeltető hirdetésenként 4 alkalommal, szerkesztett formában közzéteszi a hirdetéseket az általa kezelt közösségi oldalakon és kiküldi azokat hirdetésenként 4 alkalommal a rendszeres Felhasználói hírlevélben. 

Az Üzemeltető a Felhasználó (hirdető) által kiválasztott 2 db. hirdetést szerkesztett változatát a “Facebook Hirdetések” “Google Ads” hirdetési rendszerén keresztül népszerűsíti a Felhasználóval előre egyeztetett szegmentálás és célcsoport paraméterek figyelembevételével.  

(v) Banner megjelenítés

A Weboldalon a megállapodás szerinti ideig kattintható, a Felhasználó által küldött gif vagy swf formátumú banner elhelyezése a szerződésben meghatározott méretben.

(vi) PR cikk megjelenítése

A Weboldal cikkek számára kijelölt aloldalán a Felhasználó által megadott – jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő – szöveg és kép elhelyezése, illetve annak egy részletének hírlevélben való megjelenése – képpel, bevezető szöveggel, valamint a Felhasználó által megadott Honlapra mutató linkkel, a cikk promóciós jellegének megjelenítése mellett.

(vii) EDM

A Weboldal bizonyos vagy teljes célcsoportja számára küldött elektronikus direkt marketing tartalmú levél (a továbbiakban: „DM levél”) küldése az Üzemeltető által, melynek tartalma az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott és a szerződő felek által előre egyeztetett. A DM levél kizárólag azon álláskeresőknek kerül kiküldésre, akik a DM levél fogadásához előzetesen hozzájárultak.

Az Üzemeltető fenntartja a lehetőséget arra, hogy (i) – (vii) szolgáltatások esetében az Üzemeltető által egyénileg meghatározott megrendelésszám esetén árkedvezményt biztosítson a Felhasználók számára. Ezen kedvezmények nem összevonhatóak a promóciós kupon kódok által nyújtott kedvezményekkel.

3. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

Az Üzemeltető jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a Szolgáltatást megtagadni, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. Az Üzemeltető a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein (support@jobp.eu) jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

 • franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl; 
 • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
 • bűncselekményre felbujtást valósít meg;
 • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
 • súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
 • becsmérlő vagy megalázó;
 • faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
 • nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolható az ajánlott álláslehetőség
 • paraméterei nem megfelelőek, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb.
 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok, illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;

vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

Tilos a feladott hirdetés olyan módon történő módosítása vagy szerkesztése, amely a hirdetésben szereplő állásajánlat tárgyára tekintettel tartalmilag új hirdetés feladásának minősülne.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

4. Felelősség

A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Az Üzemeltető a Weblap működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.

Az Üzemeltető nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Az Üzemeltető nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Az Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, és a Felhasználók közti jogvitákkal kapcsolatos igények tekintetében az Üzemeltető semmilyen felelősségét nem vállal. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, jogszabályi megfelelőségéért, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. 

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles az Üzemeltető helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető  kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

5. Polgári jog, büntető jog, szerzői, szomszédos és kapcsolódó jogok védelme

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon (és applikációkon keresztül) a Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom és elem (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculatát, tartalmának, adatbázisának összeválogatását, elrendezését és megjelenítését is, szoftverek, forráskódok, domain nevek, logók, stb) szerzői jogi (ideértve a szerzői jogi törvényben meghatározott szomszédos és kapcsolódó jogokat is, a továbbiakban szerzői jogok alatt ezeket is érteni kell) védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem, büntető jogi, illetőleg polgári jogi védelem alatt áll.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal bármely elemének engedély nélküli felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A Weboldalon (és applikációkon keresztül) elérhető adatbázis egésze vagy része nem használható fel és nem hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weboldal (és applikációk), az azon elérhető adatbázis egészét, bármely részét felhasználni, sokszorosítani, másolni, újra közölni, terjeszteni, kivéve, ha az Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. Az Üzemeltető a Weboldal tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott, jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) az Üzemeltető ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, terjesztés, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát, valamint harmadik személy részére történő felhasználási jog engedélyezését is időbeli és földrajzi (területi) korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, az Üzemeltető jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

6. Elállás és felmondás joga

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő. A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket az Üzemeltető abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni az Üzemeltető jelen Szabályzat 8. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Üzemeltető által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során az Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre az Üzemeltető jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni az Üzemeltető ésszerű költségeit, ha az Üzemeltető a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

7. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi elektronikus levelezési címen fogadja: support@jobp.eu 

A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. Az Üzemeltető a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.

Az Üzemeltető kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az a lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra vagy megválaszolásra kerüljön.

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Üzemeltető egyedi azonosítószámmal látja el.

A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, az Üzemeltető álláspontját (negatív válasz esetén az indoklást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosító számát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

Az írásbeli panaszt az Üzemeltető annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető megindokolja.

Az Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására az Üzemeltető és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban az Üzemeltető tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így az Üzemeltető a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy az Üzemeltető fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltető válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és az Üzemeltető közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes kormányhivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://www.kormanyhivatal.hu/

Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Tájékoztatás az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során az Üzemeltető és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:

1. Üzemeltető neve:

Joint ADVenture Bt.

2. Üzemeltető székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, az Üzemeltető adatai:

székhelye: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 4. 1. em. 3.

telefonszáma: +36 70-253-5292

elektronikus levelezési címe: support@jobp.eu

cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-06-795927

adószáma: 27980754-1-41

3. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

Az árakról és egyéb költségekről az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weblapon tájékozódhat.

4. Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

Az Üzemeltető által megadott szolgáltatási díj összege a szolgáltatás valamennyi költségét tartalmazza. Ha a teljes ellenérték vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap.

5. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz használatának díja:

Nincs ilyen.

6. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek (2. és 8. pont).

7. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek (7. pont).

8. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

Fogyasztó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén, a Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, az Üzemeltető a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Üzemeltetőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és az Üzemeltető közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

9. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen Szabályzatban, illetve a Weboldalon megadott e-mail címen is kérhet tájékoztatást. Az Üzemeltető jótállást nem vállal.

10. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

11. Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama 30 nap. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések esetén a felmondási idő 1 hónap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás a Szabályzatban, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalon található.

12. Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

13. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Ingyenes hirdetések esetében a hirdető a regisztrációját, hirdetését bármikor jogosult törölni. A felhasználói fiók törlésére a törlés kezdeményezésének napjától számított 1 hónap alatt kerül sor, a hirdetések Felhasználó által történő törlés hiányában a megjelenéstől számított legkésőbb 14 napos időtartamot követően archiválásra, az archiválás időtartamát, azaz 90 napot követően, a Szabályzatban meghatározott esetek kivételével, törlésre kerülnek. A hirdetések Felhasználó által történő törlésére az erre vonatkozó funkció használatát követő 15. napon törlődnek. 

A közösségi média felületeken közzétett hirdetések a Felhasználó írásos kérelmére, az Üzemeltető által kerülnek törlésre. Amennyiben a Felhasználó másképp nem rendelkezik a törlés időpontjáról, úgy az Üzemeltető a hirdetésben megjelölt jelentkezési határidőt követő 90 napon belül törölni fogja a hirdetéseket.

Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás tekintetében a Weboldalon található. 

14. A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs.

15. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

Az Üzemeltető az általa bérelt szerverek és egyéb berendezések (ideértve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. A webszerverek megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről hosting partner gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

16. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldal böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobil készülékeken (mobiltelefon, táblagép). 

17. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve a Szabályzat szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

18. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Feltöltés