Preloader

Betöltés

-

Adatkezelési tájékoztató

A JobP.eu adatkezelési tájékoztatója

Hatályos 2020. október 1-től

A Joint ADVenture Bt. (székhelye: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 4. 1. em. 3., cégjegyzékszáma: 01-06-795927, adószáma: 27980754-1-41 (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Adatkezelő) úgy döntött, hogy adatkezelési tevékenysége okán a belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) határozza meg az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályait. A Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Joint ADVenture Bt. (székhelye: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 4. 1. em. 3., cégjegyzékszáma: 01-06-795927, a továbbiakban: Üzemeltető vagy Adatkezelő) által a Munkaportal.ro/Jobp.eu weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A jelen Tájékoztató kiterjed az apróhirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, a Weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre, SMS-ekre), továbbá a Üzemeltető által végzett, Szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

A jelen Tájékoztató kiterjed az Üzemeltető által üzemeltetett mobil applikációkon (a továbbiakban: Applikációk) keresztül zajló adatkezelésekre is, így a Szolgáltatások alatt a Weboldalon elérhető funkciókon túl az Üzemeltető által az Applikációkon elérhetővé tett szolgáltatásokat is értjük, illetve ahol jelen Tájékoztató Weboldalt említ, az ott megfogalmazottak az Applikációk használata esetén az Applikációk felületére is vonatkoznak, a működésből eredő esetleges értelemszerű kivételekkel.

A Tájékoztatót az Üzemeltető annak érdekében teszi közzé, hogy a Weboldalon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon az Üzemeltető által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit, mind az Applikációk felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználók) a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettség körébe eső információkról tájékoztassa, így többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, észrevétele van, ezekkel kapcsolatban a gdpr@jobp.eu elérhetőségen várjuk megkeresését.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybevételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Tájékoztatóban jelezzük.

A Weboldal és az Applikációk böngészésének, megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a Weboldalon apróhirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

1.Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei

A jelen Szabályzat szerinti személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek az Üzemeltető minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

Cégnév: Joint ADVenture Bt

Székhely: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 4. 1. em. 3.

Cégjegyzékszám: 01-06-795927

Adószám: 27980754-1-41

Törvényes képviselője: Bartha István Róbert ügyvezető

E-mail: support@jobp.eu

Az Üzemeltető adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: gdpr@jobp.eu

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Weboldal és az Applikációk bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, és/vagy ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmaznak. Emellett a Szolgáltatások használata során előfordul, hogy személyes adatait harmadik személy adatkezelő részére adja meg. Ezen adatkezelésekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a harmadik személy adatkezelő vonatkozó adatvédelmi tájékoztatását, mielőtt ezen szolgáltatásokat megrendelné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt, azokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

2. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Weboldal, illetve az Applikációk használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor, illetve az érintett személyes érdeklődése, amely szerint a Weboldalon keres.

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat a Üzemeltető kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, az Üzemeltető valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását. A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések szempontjából Érintett a Weboldalak és az Applikációk, illetve azokkal kapcsolatos valamennyielérhető szolgáltatás felhasználója.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon elérhető Szolgáltatások nyújtása során megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő az Üzemeltető, de bizonyos folyamatokban az Üzemeltetőn kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. Az Üzemeltető adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevétele érdekében átadnak az Üzemeltető részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat az Üzemeltető gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. Az Adatkezelő adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyeket az egyes adatkezelések kapcsán jelöl meg, vagy utal az okkategóriáira.

Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatokat bocsátanak az Üzemeltető rendelkezésére, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: az Üzemeltető a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy -ahol ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli -az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az Üzemeltető az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról. Adatkezelés akkor végezhető, ha annak megfelelő jogalapja van. Ilyen jogalap lehet az előzőekben említetteken túl az Üzemeltető jogos érdekén alapuló adatkezelés,közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánításával az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg az Üzemeltető.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig az Üzemeltető jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél határoz meg a Üzemeltető.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket az Üzemeltető a Weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon, illetve az Applikációkra vonatkozóan, az Applikációkon keresztül elérhetők a Felhasználók részére.

3. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata: A regisztrációhoz és azt követően a Szolgáltatások eléréséhez kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, emailcím, a felhasználói név és a telefonszám. Regisztrációt követően megadható személyes adatok, mint például profilkép, születési idő, nem

Információ a Weboldalon és az Applikációkban tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett hirdetésekről, kattintott hirdetésekről.

Szolgáltatások igénybevétele a Weboldalon és az Applikációkon: Online fizetési tranzakció lebonyolítását, és erre vonatkozóan jogszabály szerint számla kibocsátását igénylő fizetős Szolgáltatások igénybevétele esetén: e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám.

Egyéb, számla kibocsátását igénylő szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási adatai (számlázási név és cím).

Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól (pl. hirdetései, aktivitásai)

Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje, mobileszköz azonosítója).

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele: A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, emailcím és telefonszám). Az Üzemeltető által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomonkövethetősége érdekében.

Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel: A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, emailcím). A személyes részvétel esetén a résztvevőről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén.

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás: Személyes adatok, amelyeket az érintett megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen az Üzemeltető által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok, telefonos ügyfélszolgálaton történő kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetésről rögzített hangfelvétel, illetve a hívó fél telefonszáma.

Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel: A felmérés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, az Üzemeltető által a kutatás céljából elkért személyes adat.

A Felhasználó visszajelzései és észrevételei.

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok:

Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben

Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok (lásd különösen: Sütikkel kapcsolatos adatkezelések tájékoztatója)

Hirdetések eredményességének mérése, statisztikai analízisek készítése érdekében híváskövetés a szolgáltató által rögzített és pszeudonimizált felhasználói telefonszámok.

Foglalkoztató által megadott kapcsolattartói adatok, így például HR munkatársak, toborzást végző megbízott adatai.

3.1. Felhasználói fiók
3.1.1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése
A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, így pl. hirdetés feladása, illetve a fizetős Szolgáltatások megrendeléséhez történő hozzáférési jog szerzése, üzenetküldő rendszerre vonatkozó Szolgáltatás működtetése és nyújtása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott emailcímet az Üzemeltető a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott emailcím valós működése.

A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása. A felhasználói fiók használata során felhasználó név megadható, a hirdetési Szolgáltatások igénybevételének kötelező feltétele viszont a felhasználó név és a telefonszám megadása.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződés létrehozása és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik azzal, hogy amennyiben a Felhasználó törli a fiókregisztrációját, akkor az Üzemeltető a fiókhoz kapcsolódó valamennyi adatot fiókregisztráció törlését követő 24. hónap végéig a Csalás megelőzési adatbázisban kezeli a 4.10. pont szerint.

A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához. Ezen adatok megadása nem kötelező és ezeket a Felhasználó döntése szerint módosíthatja, törölheti személyes beállításai kezelésével fiókjába belépve, vagy annak törlését az Üzemeltetőtől is kérheti.

Személyes fiók kialakítása: a Felhasználó profiladatait kiegészítheti felhasználó névvel, profilképpel, születési idővel, a nemére vonatkozó adatokkal, illetve PDF formátumú önéletrajzzal. A személyes fiók kialakítása során megadott adtok és információk az álláshirdetésekre történő jelentkezés során továbbításra kerülnek az álláshirdetés feltöltőjéhez, aki az adatkezelés során a saját adatkezelési szabályzata alapján jár el. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart. Profilkép a Weboldalon közzétételre kerül, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő profiljához rendelten látható, a születési idő, a nemre vonatkozó információk, illetve az önéletrajz nyilvános nem látható.

A Felhasználó (munkaadó) publikus telefonszámot és e-mail címet adhat meg személyes beállításai között. Az adatkezelés célja a Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása az álláshirdetésre jelentkezés során. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart. Publikus telefonszám megadása esetén ezen adatok a Weboldalon közzétételre kerülnek, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő személyes profiljához rendelten nem bejelentkezett felhasználók számára is láthatóak, valamint az Üzemeltető által kezelt közösségi oldalakon is láthatóak lesznek.

A Felhasználó születési idejére, nemére vonatkozó adatokat az Üzemeltető – amennyiben a Felhasználó ilyen üzenetek küldését előzetesen az Üzemeltető részére engedélyezte – a Felhasználó részére történő, testreszabott marketing üzenetek szegmentálásához, történő használatához megadhatja. Az adatkezelés jogalapja az érintett Felhasználó hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart.
Ezen személyes adatok nem publikusak és azok megadása nem szükséges a felhasználói fiók létrehozásához és használatához, megadásuk önkéntes, azokat a Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti, módosíthatja, illetve annak törlését az Üzemeltetőtől is kérheti.

Felhasználói profiladatok nyilvánossága (munkadó): a felhasználói név a Felhasználóra vonatkozóan közzétételre kerül a Weboldalon, a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán és a feladott hirdetései mellett megjelenő profiladatai között. Az adatkezelés jogalapja az Üzemeltető a Szolgáltatás megbízhatóságához fűződő jogos érdeke, továbbá a Felhasználók tájékozódáshoz, a másik Felhasználó megbízhatóságáról történő meggyőződéséhez fűződő jogos érdeke. Ezen kívül a felhasználó név közzététele a Felhasználók beazonosítását, kapcsolatfelvételt segíti elő. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart.

Azzal hogy a Felhasználó munkaadóként regisztrál az Weboldalon, azzal a profilképe, telefonszáma nyilvánossá tétele mellett dönt, elfogadja, hogy az a Weboldalon nyilvános adatává válik, az előző bekezdés szerint adatokhoz rendelten.

3.1.2. Gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződés
A Felhasználási Feltételek szerinti gazdálkodó szervezet Felhasználók, akik a Szolgáltatásokat külön, az Üzemeltetővel írásban megkötött megállapodás alapján veszik igénybe, a felhasználói szerződés megkötése során az Üzemeltető rendelkezésére bocsátják kapcsolattartói, illetve a szerződés teljesítése során a nevükben eljáró munkatársaik személyes adatait. Az adatokat az Üzemeltető jogviszony létrehozása, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében kezeli.

A szerződés megkötése során az Üzemeltető által a Felhasználótól bekért személyes adatok, többségében a kapcsolattartói adatok, megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, amelyek megadásának elmaradása esetén az Üzemeltető nem köti meg a szerződést.

Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, annak teljesítése, a szerződéses kapcsolattartás, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez, továbbá az abból eredő jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez fűződő jogos érdek, azaz az Üzemeltető és a szerződött partner arra vonatkozó jogos érdekének érvényesítése, hogy a közöttük fennálló szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit az Üzemeltető gyakorolhassa és teljesíthesse, így a Felhasználóval kapcsolatot tartson.

A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy az Üzemeltető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

Az adatkezelés időtartama az egyedi szerződésekben rögzített kapcsolattartói adatok esetén szerződés megszűnésétől számított 8 év. A Weboldalon igénybe vett Szolgáltatások kapcsán feltöltött személyes adatokra a Tájékoztatóban az egyes adatkezelésekre meghatározottak szerinti adatkezelési körülmények vonatkoznak.

3.1.3. Az Applikációk Felhasználóinak értesítése
Az Üzemeltető az Applikációk Felhasználói részére a Felhasználó által az Applikációba történő belépéshez használt mobileszközre leküldéses értesítést (ún. push notification) küld arról, ha az üzenetküldő rendszerbe új üzenete érkezett más Felhasználótól vagy az Üzemeltető küld rendszerüzenetet. Az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtásához a Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA) mint adatfeldolgozó Firebase Cloud Messaging (FCM) szolgáltatását veszi igénybe, amely egy egyedi készülékazonosító segítségével lehetővé teszi a Felhasználó által használt mobileszköz azonosítását, és ezáltal az üzenet célba juttatását. A Google LLC az FCM szolgáltatás nyújtásakor az egyedi készülékazonosítón kívül más személyes adatot nem kezel, részére más személyes adat nem kerül továbbításra. A Google LLC az egyedi készülékazonosítót a Felhasználóra jellemző más személyes adattal nem kapcsolja össze.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók létrehozásától a felhasználói fiók törlését követő legfeljebb 180 napig tartó időszak. A Felhasználónak lehetősége van a mobileszköze operációs rendszerében az Applikációkból érkező leküldéses értesítések letiltására.

Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a szerződés teljesítése, az üzenetküldő rendszer szolgáltatás kommunikációs funkciójának rendeltetésszerű biztosítása a Felhasználók részére. Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződés teljesítése, a szerződésben leírt üzenetküldő rendszer szolgáltatás szerződésszerű biztosítása (GDPR 6. Cikk (1) b) pont).

3.2. Álláshirdetés közzététele
A Weboldalon a regisztrált Felhasználók (munkaadó) részéről a hirdetések feltöltésének előfeltétele a feltöltési űrlapon meghatározott, kötelezően megadandó személyes adatok megadása (így különösen a cégnév és a telefonszám), amelyek közül, amennyiben azt publikussá tette a Felhasználó, a Felhasználó telefonos elérhetősége a Weboldalon a hirdetéshez rendelten, a kapcsolatfelvételi leírásban közzétételre kerül.

A hirdetést feltöltő Felhasználó (munkaadó) a kapcsolatfelvételi leírásban saját weboldalára mutató linket és szabad szöveges elérhetőségi információt helyezhet el, melyet a Felhasználó publikussá tehet, így az nem bejelentkezett Felhasználók számára is látható lesz.

Az adatkezelés jogalapja az hirdetés közzétételére vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozása és teljesítése, azaz a Felhasználó számára a hirdetés közzétételére szolgáló felület nyújtása, a szolgáltatás előkészítése és a szolgáltatás nyújtása, így a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelési időtartama a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan állapotba került hirdetés és a hozzá kapcsolódó tranzakciós adatok, a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan státuszba kerülést követő maximum 12 hónap. Az Üzemeltető az egyes hirdetések tekintetében az adatkezelést azok felhasználói fiókból történő eltávolítását követő 12. hónapot követően az első technikai selejtezés alkalmával végzi el, de legkésőbb a 18. hónap végéig véglegesen a törli a felhasználói fiókból.

Az adatkezelési időtartama a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan állapotba került hirdetéshez (ld. Felhasználási Feltételek) kapcsolódó képek esetében a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan státuszba kerülést követő maximum 60 nap.

Amennyiben a Felhasználó törli a fiókregisztrációját (ld. Felhasználási Feltételek), akkor a fiókhoz kapcsolódó hirdetések az ahhoz tartozó valamennyi adattal együtt legkésőbb a törlést követő 1 hónapon belül átkerülnek a Csalás megelőzési adatbázisba, és az Üzemeltető azokat a fiókregisztráció törlését követő 24. hónap végéig a Csalás megelőzési adatbázisban kezeli a 3.10. pont szerint.

3.3. A hirdetésekhez rendelhető fizetős Szolgáltatások igénybevétele
A Felhasználók által feltöltött hirdetésekhez rendelhető, ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltétele az Üzemeltető rendelkezésére álló, felhasználói fiók regisztrálásához kötelezően megadott személyes adatok ismeretén kívül, hogy a Felhasználó az ellenérték megfizetésének esetére az Üzemeltető részére előírt számlakibocsátási kötelezettsége teljesítéséhez a Üzemeltető rendelkezésére bocsássa a számla kiállításához szükséges személyes adatait, így különösen a nevét és a számlázási címét.

Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, a szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, így a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja az Üzemeltető vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy az Üzemeltető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

A szerződés létrejöttének feltétele a számlázási adatok megadása a fizetéssel járó Szolgáltatások esetén, tekintettel az Üzemeltető kötelező, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségekre.

Az Üzemeltetőa jelen pontban foglalt Szolgáltatások ellenértékének megfizetése céljából igénybe vett, 5.3. pont szerinti fizetési szolgáltató, mint önálló adatkezelő részére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (Payment Services Directive – PSD2) és a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény előírásai alapján továbbítja a Felhasználó e-mail címét, számlázási címét és telefonszámát.

A fizetési szolgáltatónak átadott adatkört a kártyatársasági előírások szabják meg az EMV (Europay-MasterCard-Visa) szabvány alapján, amelynek célja egy még biztonságosabb ügyfélhitelesítés lehetővé tétele.

A fizetési szolgáltatás nyújtása tekintetében a Paylike ApS., mint online fizetési szolgáltató adatkezelőnek, és nem az Üzemeltető által igénybevett adatfeldolgozónak minősül, melynek alapján az adatkezelést saját adatkezelési szabályzata alapján, saját felelősségére végzi. A Paylike ApS. adatkezelésére irányadó adatvédelmi tájékoztatója ezen a linken érhető el.

Az adattovábbítás célja annak biztosítása, hogy a fizetési szolgáltató a fenti jogszabályok előírásai szerint tudja a fizetési tranzakciókat lebonyolítani. A fenti adatok fizetési szolgáltató rendelkezésére bocsátása kizárólag a kibocsátó bank oldalán történő validációs célra történik. Az elfogadó bank mindössze közvetíti a szükséges adatokat, azokat semmilyen formában nem használja, és nem tárolja.

Az adattovábbítás jogalapja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő kötelezettségek teljesítésének lehetővé tétele, így a Szolgáltatás díjának online fizetési szolgáltatás igénybevételével történő megfizetésének biztosítása, az Üzemeltető fizetés lebonyolításában való közreműködése mint Szolgáltatás teljesítése, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése. Az adatkezelés időtartama az adattovábbítás lebonyolításáig tart.

3.4. Adattovábbítás Üzleti Felhasználók részére
A Felhasználóknak a Weboldalon az Üzemeltető álláshirdetés előfizetésre szerződött Felhasználóinak álláshirdetéseire a hirdető által publikált elérhetőségeken keresztül (telefonszám, saját weboldalra mutató link, telephely címe) történik. A felek közötti kommunikáció a Weboldalon kívül folyik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbítandó üzenetben megadott személyes adatok annak rendeltetéséből eredően a címzett részére hozzáférhetővé válnak. A címzett adatkezelési tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, arra a címzett adatvédelmi keretrendszere irányadó. Tekintettel arra, hogy mindezen működés nem áll az Üzemeltető befolyása alatt, azokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy ne adja meg az személyes adatát, ameddig nem győződött meg a címzett adatkezelő által alkalmazott adatkezelési feltételeiről.

3.5. Felmérések folytatása a Felhasználók körében
Az Üzemeltető időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben az Üzemeltető Felhasználói önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén részt vehetnek. A felmérések célja a Szolgáltatások működésének megfelelőségi mérése, az Üzemeltető Szolgáltatásainak hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. Az Üzemeltető a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.

Az Üzemeltetőa Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül, jogos érdeke alapján, megkeresheti az Üzemeltető Szolgáltatásaira, annak felhasználói megítélésére, vonatkozó közvéleménykutatással, felméréssel kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja az Üzemeltető Szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói válaszadást követő 5 hét.

3.6. Marketing célú adatkezelések
3.6.1. Hírlevél
Az Üzemeltető a Weboldalon elérhető Szolgáltatásai, márkája, valamint kifejezetten elektronikus úton közölt reklámok Felhasználók részére történő eljuttatására szerződött partnerei szolgáltatásai, termékei népszerűsítése érdekében a Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták (és ezzel feliratkoztak a hírlevélküldési szolgáltatásra), e-mailen direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) elektronikus hirdetéseket küld. Az Üzemeltető annak érdekében, hogy a feliratkozott Felhasználók érdeklődési körébe eső reklám-üzeneteket kapjanak, a feliratkozott Felhasználók Weboldalon tett aktivitása alapján rögzíti a Felhasználó érdeklődési körét a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 3.11 pontja szerint, és az így kialakított felhasználói profilnak megfelelő reklámüzeneteket küld a részére a hírleveleken keresztül.

Az adatkezelés célja: érdeklődési körre személyre szabott hírlevelek küldése az Üzemeltető és üzleti partnerei népszerűsítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) a)). A hírlevélküldéshez kapcsolódóan az Üzemeltetőa Felhasználó személyes azonosító adatait, elérhetőségi adatait, profil adatait kezeli.

A hozzájárulás az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (ld. 3.7. pont) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon, illetve a felhasználói profilon belül szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig az Üzemeltető a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja. A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés az Üzemeltető által használt rendszerek technikai sajátosságaiból adódóan ténylegesen a hírlevélről való leiratkozást követő 48 órán belül szűnik meg.

Az Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe az Üzemeltető által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

Az Üzemeltető a Felhasználók hozzájárulása alapján kiküldött, jelen pontban meghatározott hírlevelek kiküldése céljából a következő adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe az 5.5. pontban meghatározottak szerint:

  • Mailchimp.com hírlevél küldő rendszere -The Rocket Science Group, LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA).
  • a Weboldalba integrált saját hírlevél küldő rendszerere

A Felhasználó az Üzemeltető által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással bármikor leiratkozhat a hírlevélküldési szolgáltatásról, amelynek következtében az Üzemeltető a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

3.6.2. Nyereményjátékok
Az Üzemeltető Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervezhet Felhasználói részére különböző nyereményjátékokat. A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről az Üzemeltető külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintett jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

3.7. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése
Az Üzemeltető ügyfélszolgálata az Üzemeltető Szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a Felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

  • e-mail: gdpr@jobp.eu
  • a jobp.eu/munkaportal-ro felületein található üzenetküldő
  • a Google LLC által üzemeltetett űrlapkezelő rendszer

A 6. pont szerinti érintetti jogok gyakorlására vonatkozó megkereséseket az Üzemeltető az support@jobp.eu e-mail címen keresztül fogadja.

Az Üzemeltető a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek írásban rögzített részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén az Üzemeltető vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos esetekben az Üzemeltető Szolgáltatásai minőségének biztosításához fűződő jogos érdeke jogalapon, az alábbi adatkör szerint kezeli:

a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;
c) panasz, megkeresés részletes leírása;
d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;
f) Felhasználó telefonszáma.

Az Üzemeltető annak érdekében rögzíti a Felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a Fgytv. által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve az Üzemeltető jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.

A Felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén az Üzemeltető a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 2 évig tárolja.

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

3.8. Csalásmegelőzés, felderítés- és kezelés
Az Üzemeltető a Felhasználók Szolgáltatások használata során kifejtett tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve a Weboldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Szolgáltatásokat. Amennyiben az Üzemeltető ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Weboldal Szolgáltatásai használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében szükséges lépéseket.

Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy rá nézve milyen korlátozást vagy tilalmat vezetett be a Szolgáltatások tekintetében. Az Üzemeltető egyben tájékoztatja a Felhasználót arról is, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat. A Felhasználó által történő tiltakozás esetén az Üzemeltető az érintett személyes adatai kezelését haladéktalanul korlátozza arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés jogalapja az Üzemeltető, a Weboldal és az Applikációk Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Weboldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Weboldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama a Weboldalon vagy Applikációkban történt felhasználói aktivitás időtartama. Az Üzemeltető ezen tevékenysége a 3.1. – 3.3., valamint a 3.8. pontokban meghatározott adatkezelések személyes adatait érinti, amelyek esetén a jelen adatkezelés jelen pont szerinti jogalapja mögöttes jogalap.

3.9. Csalás felderítése és igényérvényesítés
Az Üzemeltető a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése, csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése céljából a fiókregisztráció törlését követő 24. hónap végéig tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban a fiókhoz kapcsolódóan a 3.1.1., a 3.1.2., 3.1.3., a 3.2., 3.3., 3.8., és 3.9. pontban meghatározott adatokat. Az adatbázishoz kizárólag az Üzemeltető érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja az Üzemeltető és a Weboldal további Felhasználóinak előzőekben ismertetett jogos érdekének érvényesítése.

Az Üzemeltető a 3.8. és 3.9. pontok szerinti személyes adatokat kizárólag abban az esetben használja fel, amennyiben azok kezelése egy a Weboldalon, illetve az Applikációkon feladott hirdetés vagy igénybe vett Szolgáltatás kapcsán a hirdető vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben az Üzemeltetőnél arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Ezekben az esetekben az Üzemeltető annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat az Üzemeltető által.

3.10. Hatósági adatszolgáltatás
Az Üzemeltető a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek az Üzemeltetőhöz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

Az Üzemeltető átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek az Üzemeltető részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja az Üzemeltetővonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az Üzemeltető, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható az Üzemeltető által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve az Üzemeltető esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az Üzemeltetőaz eljárásban történő részvételének igazolása, az abból eredő esetleges jogai érvényesítése szerinti jogos érdeke jogalapon a jelen pont szerinti adatszolgáltatások anyagát megőrzi. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

3.11. Felhasználói aktivitás
Adatkezelési tevékenység: Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait érintő adatgyűjtést végez annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatokat küldjön a Felhasználónak.

Az adatkezelési tevékenység a következő személyes adat kategóriákat érinti:

a) születési adat, a felhasználó neme;
b) felhasználói adatok – személyes azonosító, elérhetőségi adatok, hirdetési és aktivitási adatok – hirdetés feladás, hirdetés kategóriák, kiemelések, kampány aktivitási adatok.
A születési adat, a felhasználó neme személyes adat kategória adatai tekintetében:

az érintettek kategóriája az adatkezeléshez hozzájárulók;
az adatkezelés célja a születési dátum és nem nyilvántartása személyre szabott egyedi ajánlatok, kedvezmények nyújtása érdekében;
az adatkezelés jogalapja az érintett Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) a));
az adatkezelés időtartama az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig vagy személyre szabott ajánlatok kedvezmények nyújtási szolgáltatások fenntartásáig;
az adatok forrása a Felhasználó;
a technikai és szervezési intézkedések általános leírása: a hírlevélre történő feliratkozás automatikus, a leiratkozást lehet kérni a kiküldött hírlevélben, a felhasználó fiókjában, illetve az ügyfélszolgálattól, utóbbi esetben manuálisan leiratkoztatja az Üzemeltető.
A felhasználói adatok – személyes azonosító, elérhetőségi adatok, hirdetési és aktivitási adatok – hirdetés feladás, hirdetés kategóriák, kiemelések, kampány aktivitási adatok tekintetében:

az érintettek kategóriája a regisztrált Felhasználók;
az adatkezelés célja Felhasználók profilozása a hirdetés feladási és hirdetés megtekintési viselkedésük alapján, jelen vagy jövőbeli hírlevél kiküldéshez;
az adatkezelés jogalapja az Üzemeltető, mint adatkezelő azon jogos érdekének érvényesítése, hogy tisztában legyen ügyfélköre Szolgáltatásokra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően termékeit és Szolgáltatásait fejleszthesse, visszacsatolást kaphasson üzleti tevékenysége sikerességéről, amely alapján személyre szabott hírlevélet tud küldeni a Felhasználónak (GDPR 6.cikk, (1) f));
az adatkezelés időtartama Felhasználói adatok – Szerződés ideje alatt
Hirdetés aktivitási adatok és kampány aktivitási adatok – 180 napig;
az adatok forrása a Felhasználó;
a technikai és szervezési intézkedések általános leírása: A Felhasználók által megadott személyes adatok, és a felhasználói viselkedés alapján a felhasználókról profilokat képez az Üzemeltető. Ennek célja, hogy a Felhasználóknak releváns hírlevelet küldhessen az Üzemeltető. A profilnak egyedi azonosítója van, melyet a képzett profillal a Felhasználó által megadott személyes adatoktól külön tárol az Üzemeltető, a Felhasználó által kért törléskor az Üzemeltető anonimizálja az adatokat.
Az Üzemeltető elvégezte az adatkezelés megkezdése előtt a szükséges hatásvizsgálatokat és megállapította, hogy az automatizált adatkezelés nem jár kockázattal a érintett Felhasználók jogaira nézve. Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az automatizált adatkezelés során vizsgálja a Felhasználók aktivitását, az új Felhasználók regisztrációját, a regisztrált Felhasználók inaktivitását, az első hirdetést feladását, a házhoz szállítási szolgáltatás státuszát, az első termék értékesítését, a félbehagyott hirdetéseket és a kereső szó használatát. Az automatizmus hatása a Felhasználóra, ha a Felhasználó megfelel az előzőkben felsorolt paraméternek, akkor az Üzemeltető automata üzenetben értesíti, üdvözli, támogatja a sikeres értékesítés lebonyolításában és a Weboldal funkcionalitásának optimálisabb kihasználásában.

4. Felhívások a Felhasználók részére

4.1. 16. éven aluliak
Az Üzemeltető Weboldalon elérhető Szolgáltatásait kizárólag 16. életévét betöltött, teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek és jogi személyek részére nyújtja.
Amennyiben az Üzemeltető valamely adatkezelési tevékenysége 16. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, úgy Üzemeltető beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

4.2. Más adatait megadó személyek
A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

4.3. Hirdetések
A Felhasználók által a Weboldalra feltöltött hirdetéseket az Üzemeltető tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, arra vonatkozóan tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető azokat statisztikák készítése, az adatbázisa működtetése, valamint a Weboldal működésének ellenőrzése és minőségbiztosítás, valamint a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése érdekében a vonatkozó szerződés időtartama alatt kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az Üzemeltető jogos érdeke, amely az általa üzemeltetett adatbázis és nyújtott Szolgáltatások működtetése, fejlesztése és üzleti szempontú figyelemmel kísérése kapcsán áll fenn. Az adatkezelés időtartama az apróhirdetések tárolása kapcsán a vonatkozó apróhirdetési szerződés időtartamával egyező.

4.4. Pontosság
Amennyiben az Üzemeltető által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve az Üzemeltető részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles az Üzemeltető részére a 3.7. pont szerinti elérhetőségen vagy a saját felhasználói fiókján keresztül a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy az Üzemeltető által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

4.5. Adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat az Üzemeltetőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

4.6. Nyilvánosságra hozott személyes adatok
A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók az Üzemeltető rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket az Üzemeltető gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Tájékoztatás nem terjed ki.

4.7 A mobil eszközre letöltött Applikáció által kezelt adatok
Bizonyos esetekben a mobil eszközre letöltött Applikációk hozzáférést kérnek a mobil eszköz helyzetéhez, az azon tárolt fényképekhez és kamera adataihoz. Amennyiben engedélyezi ezen adatokhoz történő hozzáférést, akkor ezekhez az adatokhoz kizárólag a mobil eszközre letöltött Applikáció fér hozzá, az Üzemeltetőnek ezekhez az adatokhoz semmilyen hozzáférése nincs, illetőleg azokat nem kezeli. Az Applikációknak online boltból (pl. Google, Huawei App Store) történő letöltése esetén javasoljuk, hogy a Felhasználó tanulmányozza át az adott online bolt adatkezelési tájékoztatóját arra vonatkozóan, hogy az Applikáció letöltésével az adott online bolt a Felhasználó milyen személyes adatához fér hozzá, illetőleg azt milyen feltételekkel kezeli.

5. Adattovábbítások
Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek körének részére továbbíthatja. Továbbá az Üzemeltető – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadhatja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére

Egyes esetekben a partnerek kifejezetten az Üzemeltető instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. hangfelvétel tárolása, ügyvitel) az Üzemeltető javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját – az Üzemeltető Szolgáltatásával összefüggő szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Üzemeltető által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel az Üzemeltető olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, illetve az érintettek jogainak védelmét biztosító, kezelését és titoktartást.
Az Üzemeltető Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.1. Szerverszolgáltatások
Az Üzemeltető adatbázisának tárhelyét az Powerpark Online Solutions SRL. (székhelye: 535600 Odorheiu-Secuiesc, Str. Victoriei nr. 39, Harghita megye, România) adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

5.2. Számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozó
Mindazon esetekben, amikor az Üzemeltető a rá vonatkozó számviteli és adójogszabályok által megteremtett kötelezettség szerint fizetős szolgáltatása vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki, az Üzemeltető elektronikus számla kibocsátási szolgáltatást vesz igénybe. Jelenleg a közvetlenül az oldalon bankkártyával megvásárolt Szolgáltatásokhoz és az írásban létrejött partneri szerződések keretein belül megvásárolt Szolgáltatások esetén a Számlázz.hu online számlázó szolgáltatás üzemeltetője a KBOSS.hu Kft (https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe

5.3. Weboldalon elérhető fizetési rendszerek szolgáltatója
Mindazon esetekben, amikor az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások díjának megfizetése online elérhető, harmadik személyek által biztosított fizetési szolgáltatásokon keresztül, bankkártyával, történik, ezen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik fél adatkezelési tájékoztatóiban foglalt feltételek az irányadók.

Az Üzemeltető által a jelen pontban meghatározott online fizetési szolgáltatások nyújtásához igénybe vett szolgáltató a Paylike ApS. (székhely: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia). A Paylike ApS. a fizetési szolgáltatást önálló adatkezelőként nyújtja a https://paylike.hu/privacy linken elérhető saját adatvédelmi szabályzata alapján.

5.4. Kérdőívek, elektronikus hirdetések
Az Üzemeltető a kérdőíves megkeresésekhez és hirdetések beküldéséhez (a Weblap karbantartásának és fejlesztésének ideje alatt) a Google LLC. (székhelye: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) űrlapkezelési szolgáltatását veszi igénybe.

5.5. Hírlevél küldéshez igénybe vett adatfeldolgozó
Az Üzemeltető a hírlevél küldéshez előzetes és kifejezett hozzájárulásukat adó felhasználók részére a hírleveleket harmadik fél adatfeldolgozó szolgáltatása igénybevételével küldi ki. Az adatfeldolgozó a Mailchimp.com hírlevél küldő rendszere – The Rocket Science Group, LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), amely részére az Üzemeltető az érintett felhasználók nevét és e-mail címét továbbítja a szolgáltatás nyújtása céljából.

5.6. Adattovábbítás harmadik országokba
Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatainak a panaszkezelés, kapcsolatfelvétel, közvéleménykutatás és felmérés, ajánlatadás, a szerződés előkészítése és szerződés teljesítése, hírlevélküldése céljából történő kezelése során a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Hirdetésekkel kapcsolatos adatok gyűjtése és rendszerezése a Google Docs rendszerén keresztül:

Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Egyesült Államok)
Google és Facebook hirdetés kampányok lebonyolítása:

Google Ads – Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
Facebook Business Manager: Facebook Ireland Limited (székhelye:4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

Hírlevélküldés a Mailchimp.com rendszerén keresztül:

The Rocket Science Group, LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 Egyesült Államok)
Látogatói viselkedés rögzítése, profilozás:

Google Analytics Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Egyesült Államok)
Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt személyes adatokat a fent meghatározott egyes adatfeldolgozók EU-n kívüli harmadik országba, az Amerikai Egyesült Államokba kívánják továbbítani.

Az adattovábbítás jogalapját és jogszerűségét az alábbi rendelkezések biztosítják:

A Salesforce The Rocket Science Group nevű szolgáltatása tekintetében érvényes Európai Bizottsági megfelelőségi határozat (Privacy Shield) biztosítja, hogy az Adatkezelő által igénybe vett fenti adatfeldolgozók az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatások tekintetében megfelelő védelmi szintet biztosítanak az USA-ban, mivel aktív tagjai az EU-USA adatvédelmi pajzs elnevezésű megállapodásnak. (GDPR 45. cikk (1) bek.) A The Rocket Science Group megfelelőségi határozata megtekinthető a https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active webcímen.

A Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) szolgáltatásai tekintetében érvényes Európai Bizottsági megfelelőségi határozat (Privacy Shield) biztosítja, hogy az Adatkezelő által igénybe vett fenti adatfeldolgozó az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatások tekintetében megfelelő védelmi szintet biztosít az USA-ban, mivel aktív tagja az EU-USA adatvédelmi pajzs elnevezésű megállapodásnak. (GDPR 45. cikk (1) bek.) A Google megfelelőségi határozata megtekinthető a https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active webcímen.

5.7. Adattovábbítások nyilvántartása, adatfeldolgozó szerződéses partnerek változása
Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. Az Üzemeltető az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon az Üzemeltetőtől személyes adatot kérnek, az törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. Az Üzemeltető a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és Tájékoztatóban mindenkori újabb változataiban a partneri kört, szükség esetén, aktualizálja.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Üzemeltető elkötelezett az érintetti jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az érintett Felhasználók könnyen és gyorsan hozzáférhetnek jogaik gyakorlásával kapcsolatos bizonyos információkhoz és funkciókhoz: https://jobp.eu/adatvedelem / https://munkaportal.ro/gdpr.html

Az Üzemeltető az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelemnek az Üzemeltetőhöz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén az Üzemeltető a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az Üzemeltető az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben az Üzemeltető nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az Üzemeltető tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog
A Felhasználó az Üzemeltető 3.7. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Üzemeltetőtől arra vonatkozóan, hogy a Üzemeltetőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Üzemeltetőtől információt kérjen az adatkezelés alábbi körülményeire vonatkozóan:

a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Üzemeltetőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Üzemeltető az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog
Felhasználó az Üzemeltető 3.7. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben kérheti, hogy az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog
A Felhasználó az Üzemeltető által létrehozott és üzemeltetett oldalán egyszerűen és könnyen kérheti, hogy az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül törölje felhasználói fiókját.

A Felhasználó ezen kívül, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, jogosult arra, hogy az Üzemeltetőtől kérje a személyes adatai törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Üzemeltető kezelte;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatait az Üzemeltető jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait a Üzemeltetőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Üzemeltető lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására 3.7. pontban megadott elérhetőségein keresztül írásban vagy emailben.

Ha az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli úgy az Üzemeltető tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A Felhasználó az Üzemeltető a 3.7. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az Üzemeltető az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Üzemeltető ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Üzemeltető jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó az Üzemeltető 3.7. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti az Üzemeltetőtől, hogy a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó az Üzemeltetőtől a 3.7. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Üzemeltető vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Üzemeltető a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Üzemeltető bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az Üzemeltető nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben az Üzemeltető a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy az Üzemeltető részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először az Üzemeltetőnek elküldenie a 3.7. pontban foglalt elérhetőségekre, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Üzemeltető a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a GDPR 77. cikk (1) bekezdése alapján az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a GDPR 79. cikk (1) bekezdése értelmében bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Felhasználó választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható.7. Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ az Üzemeltető rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

Az integritást biztosító intézkedések:
A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk.

Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:
Rendszereink fizikailag elkülönült, védett adatközpontban tároljuk. A felhasználói adatokat georedundens adatbázisokban tárolják.

7. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Üzemeltető bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban lévő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Üzemeltető a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.

A Joint ADVenture Bt. által üzemeltetett honlapokon sütiket (angolul: „cookie”) használ a honlapok működtetése, használatuk megkönnyítése, valamint biztonsága, a honlapokon végzett tevékenység nyomon követése, releváns tartalmi ajánlatok és célzott hirdetések megjelenítése érdekében.

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek egy adott honlapon vagy alkalmazásban történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében vagy a készülékén. A sütik lehetővé teszik, hogy az adott honlap a látogatót a következő látogatásakor felismerje, és ez által biztonsági, kényelmi funkciókat biztosítson és javítsa a felhasználói élményt az oldal böngészése közben.

A sütiket megkülönböztethetjük pl. funkciójuk vagy tárolási időtartamuk alapján. Ezen felül vannak olyan sütik, amelyeket az adott honlap üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el a honlapon keresztül.

A sütik alkalmazásáról, azok törléséről, irányításáról részletesen a www.aboutcookies.org weboldalon valamint a böngészők súgó menüpontjaiban olvashat.

Süti neve Funkció Kezelt információk köre Süti lejárata
Az alapműködést biztosító sütik
HSID Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti: a felhasználó google fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használt süti. alfanumerikus karakterek 2 év harmadik fél
Statisztikai célú sütik
__utma Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti feladata a felhasználók és a munkamenet megkülönböztetése webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai célból. A sütit minden alkalommal frissítik, amikor adatokat küldünk a Google Analytics-nek. numerikus karakterekből képzett számsor 2 év harmadik fél
__utmb Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti feladata a az új sessionok / látogatások meghatározása webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai célból. A sütit minden alkalommal frissítik, amikor adatokat küldünk a Google Analytics-nek. numerikus karakterekből képzett számsor 1 nap harmadik fél
__utmc Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti: az __utmb segéd sütije feladata, annak megálapítása, hogy a felhasználó új munkamenetben volt e webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai célból. numerikus karakterekből képzett számsor A böngésző bezárásakor vagy a munkamenet végén. harmadik fél
__utmt Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti feladata a Goole Analytics szolgáltatás felé irányuló események korlátozása, amely limitálja a túlzott adatgyűjtést nagyforgalmú oldalak esetén. Webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai süti. numerikus karakterekből képzett számsor 1 nap harmadik fél
__utmv Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti a felhasználók látogatási szokásaink egyéni szegmentálást kezelő süti. Webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai süti. alfanumerikus és speciális karakterek 2 év harmadik fél
__utmz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti feladata nyomon követni, hogy honnan jött a látogató, milyen keresőmotort használt, milyen linket kattintott, milyen kulcszót használt. Webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai süti. alfanumerikus és speciális karakterek 6 hónap harmadik fél
_ga Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti feladata az egyedi felhasználók azonosítása a böngészési munkamenetekben. A rendszer nem tudja azonosítani az egyedi felhasználókat a különböző böngészőkön vagy eszközökön. Webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai süti. alfanumerikus karakterek 2 nap harmadik fél
_gid Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti feladata a felhasználók megkülönböztetése. Egyedi session azonosítót tárol amelyekhez a felhasználó fogyasztási szokásainak tulajdonságait kapcsolja Google. Webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai süti. alfanumerikus karakterek 2 nap harmadik fél
OTZ Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által használt süti: a süti a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódik és a webhely látogatóinak összesített elemzéséhez nyújt információkat a Goggle Analytics szolgáltatásnak. numerikus karaktererek 2 év harmadik fél
_gat Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti: a Google Analyticsalkalmazás Google tag manager szolgáltatással történő telepítés esetén jelenik meg. a Google Analytics szolgáltatés felé irányuló események korlátozására használt süti amely limitálja a tulzott adatgyűjtést nagyforgalmú oldalak esetén. alfanumerikus karakterek 1 nap harmadik fél
OX_plg Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti: a süti a Google doubleclick for publishers szolgáltatáshoz kapcsolódik. célja a hirdetések megjelenésének biztosítása a webhelyen. Például az adott domainen megjelenített hirdetésekkel való interakciók mérésére, továbbá annak megelőzésére szolgálnak, hogy ugyanazok a hirdetések túl sokszor jelenjenek meg ugyanannak a felhasználónak. szöveges karakterek 1 nap harmadik fél
_gat_passportTracker Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), által használt süti feladata a Goole Analytics szolgáltatás felé irányuló események korlátozása, amely limitálja a túlzott adatgyűjtést nagyforgalmú oldalak esetén. Webhelylátogatási és felhasználói viselkedés statisztikai süti. numerikus karakterek 1 év harmadik fél
Social média sütik
c_user Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország) által használt süti: tartalmazza a jelenleg bejelentkezett felhasználó azonosítóját. a süti lejárati ideje attól függ, hogy be van e pipálva “keep me logged in” ha be van akor a süti lejárati ideje 30 nap, majd az idő letelte után törlődik. ha nincs beállítva a “keep loggen in” szolgáltatás akkor a süti a böngésző bezárásával törlődik. numerikus karakterekből képzett számsor 30 nap vagy session harmadik fél
locale Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország) által használt cookie: a cookie feladata a lokális nyelvi beállítások tárolása. numerikus karakter 2 nap harmadik fél
datr Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország) által használt süti: a süti célja a böngésző azonosítása a biztonság és az oldal integritása érdekében, többek között fiók-helyreállításra, továbbá a potenciálisan sérült biztonságú fiókok azonosítására. alfanumerikus és speciális karakterek 2 év harmadik fél
dpr Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország) által használt süti: a süti célja a facebook alkalmazás teljesítményének mérése és szabályozása akkor, ha böngészőben jelenik meg. numerikus karakterek 1 hét harmadik fél
fr Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország) által használt süti: a süti egyedi böngésző azonosítót és felhasználói azonosítót tartalmaz a célzott hirdetések megjelenítéséhez. ezekhez azonosítókhoz kötődik azaz információ, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott korábban. alfanumerikus és speciális karakterek 100 nap harmadik fél
sb Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország) által használt süti: célja a felhasználó facebook ismerős ajánlásainak biztosítása. numerikus karakterekből képzett számsor A böngésző bezárásakor vagy a munkamenet végén. harmadik fél
wd Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország) által használt süti: ez a süti a böngészőablak méreteit tárolja, és a facebook a rendszer optimalizálásához használja az oldalak megjelenítésekor. alfanumerikus karakterek 1 hét harmadik fél
xs Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország) által használt süti: a süti a munkamenetek számát, a munkamenet tikos kulcsát, és a biztonsági flaget tárolja a felhasználó számára abban az esetben, ha az a biztonságos böngészést állította be. a süti lejárati ideje attól függ, hogy be van e pipálva “keep me logged in” ha be van akor a süti lejárati ideje 30 nap, majd az idő letelte után törlődik. ha nincs beállítva a “keep loggen in” szolgáltatás akkor a süti a böngésző bezárásával törlődik. összeségében a süti célja a user session kezelés biztonságos biztosítása a facebook oldalon. alfanumerikus és speciális karakterek 5 hónap harmadik fél

A harmadik felek által alkalmazott sütikről a felhasználók ezen szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak.

Google Adsense
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Google Analytics
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Facebook
A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://www.facebook.com/policy/cookies/

Feltöltés