Preloader

Betöltés

-
image

JobP.eu hírlevél nyereményjáték (2021 április) – részvételi- és játékszabályzat

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Joint ADVenture Bt. (1137 Budapest, Budai Nagy Antal 4.; a továbbiakban: Szervező) által szervezett, „JobP.eu hírlevél nyereményjáték (2021 április)” elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: Játék) részvételi feltételeit.

1. A Szervező: Joint ADVenture Bt. (1137 Budapest, Budai Nagy Antal 4.)

A Játék nem minősül engedélyköteles és bejelentésköteles szerencsejátéknak. A Játék sorsolásos jellegű promóciós játéknak minősül.

2. A Játékos: A Szervező által meghirdetett játékban minden 18. életévét betöltött, saját e-mail címmel rendelkező, Romániai állampolgárságú természetes személy vehet részt.

2.1 A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói, valamint a nyereményt felajánló gazdasági társaságok alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3.  A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére, a Szervező weboldalán keresztül (www.jobp.eu/hirlevel) hirdeti meg, továbbá közösségi felületein keresztül népszerűsíti:

3.2. A nyereményjáték 2021. április 19-től 2022. május 31. napjáig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a www.jobp.eu weboldalon, a JobP hírlevél számára létrehozott felületen, a játék ideje alatt regisztrálnak a Szervező hírlevelére.

3.4. A 1 db. nyeremény sorsolására 2021. június 1.-én kerül sor. A sorsolás nyerteseit a Szervező a JobP.eu Facebook és Instagram oldalán teszi közzé, valamint emailben értsíti. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes(ek) részére bonyolítja le, egyező módon. A nyertesek a nyereményt emailben kapják meg.

4. A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2021. április 19. 12 óra 00 perc

A Játék zárónapja: 2021. május 31. 12 óra 00 perc

5. Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2021. június 1. 12 óra és 18 óra között.

6. Nyeremény

6.1. A Szervező, a meghirdetett sorsolás keretében, az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint:

  • 1 db 10000 Forint (HUF) értékű Bookline.ro vásárlási utalvány.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.4. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 1 főt.

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse.

A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a JobP.eu hivatalos Facebook és Instagram oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Amennyiben a nyertes az eredményhirdetés közzétételét követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményért, akkor a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

7. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook/Instagram oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.
A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

8. Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. Joint ADVenture Bt. (1137 Budapest, Budai Nagy Antal 4.; a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook/Instagram oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja: Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást JobP.eu adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó: Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Joint ADVenture Bt. (1137 Budapest, Budai Nagy Antal 4.) végzi.

8.7. Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság: Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása: Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (gdpr@jobp.eu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Joint ADVenture Bt., 1137 Budapest, Budai Nagy Antal 4.

9. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

10.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11.   Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook/Instagram elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele.
A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva.
A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Budapest, 2021. április 18.

leave your comment


Az email címet nem tesszük közzé.

Feltöltés